Sosiaalinen kuntoutus

OSMO-hankkeen tavoitteena on ollut luoda maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen malli ja laatia yhdessä asiakkaiden kanssa asiakasesite. Hankkeen alussa on tehty selvitys Etelä-Pohjanmaan sosiaalisen kuntoutuksen käytännöistä. Tämän jälkeen kehittämistyö on edennyt yhteisellä työpajasarjalla ajalla 9/2018-8/2020, jonka myötä on valmistunut maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen malli ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset. Kehittäjäasiakkailla ja kokemusasiantuntijoilla on ollut oma esitetyöpaja kevään 2019 aikana, jonka tuotos on julkaistu 28.8.2019.

Sosiaalisen kuntoutuksen malli - prosessikuvaus
OSMO-hankkeessa on luotu maakuntaan yhteinen sosiaalisen kuntoutuksen malli. Mallia on työstetty lainsäädännön ja valtakunnallisen SOSKU-hankkeen materiaalin pohjalta. Työskentely on edennyt työpajasarjassa, jossa on ollut edustusta maakunnan eri kunnista / yhteistoiminta-alueilta. Työpajoissa on ollut mukana eri asiantuntijoita yhteisen tietopohjan saavuttamiseksi. Kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti osallistuneet mallin työstämiseen. Työpajasarja on toteutettu ajalla 9/2018-8/2019. Malli toimii tällä hetkellä parhaiten Internet explorer -selaimella.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset

OSMO-hankkeessa on työstetty sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset. Palvelukuvauksissa
on hyödynnetty aihetta käsittelevää kirjallisuutta, sosiaalisen kuntoutuksen työpajoissa (syksy 2018 – kevät 2019) työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa tuotettua tietoa sekä työelämäosallisuutta koskevissa kuvauksissa alan
työntekijöistä kootun pienryhmän tuottamaa tietoa.


Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasesite
OSMO-hankkeessa on työstetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden kanssa maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen esite, joka on tarkoitettu asiakkaille. Etelä-Pohjanmaan kunnat ja yhteistoiminta-alueet voivat ottaa esitettä vapaasti käyttöön.

Kokemusasiantuntijat sosiaalisena tukena
OSMO-hankkeessa EPSHP:n koulutetut kokemusasiantuntijat ovat olleet asiakastyössä osana sosiaalista kuntoutusta asiakkaille sosiaalisena tukena mm. asioinnissa, harrastuksissa ja terveydenhuollon käynneillä. Ohjeistuksessa on tietoa kokemusasiantuntijan tilaamisesta, käytännöistä ja prosessin etenemisestä.

Kortit palvelutarpeen arvioinnin tueksi

Kortteja voi hyödyntää palvelutarpeenarvioinnin tukena sekä sosiaalisen kuntoutuksen prosessin eri vaiheissa. Kortit ovat tulostettavissa otsikkolinkistä. Korttien ideointi Kuussoten aikuissosiaalityö, toteutus Merja Paulasaari

Sosiaalisen kuntoutuksen arviointi

OSMO-hankkeessa on koostettu sosiaalisen kuntoutuksen arviointipohjaa, jossa on hyödynnetty ICF-kuvauspohjaa. Hankkeessa on lisäksi koostettu sosiaalisen kuntoutuksen arvioinnin tueksi sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin pohjautuvia ICF-koodeja. Arvioinnin tueksi koostettuja tuotoksia ei ehditty hankkeen aikana testata. Tuotokset ovat tulostettavissa ja käytettävissä sosiaalisen kuntoutuksen arvioinnissa hyödynnettäväksi.

Ehdotuksia ja perusteita sosiaalisen kuntoutuksen palvelun järjestämiselle

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun järjestämisen tueksi OSMO-hankkeessa on koottu ehdotuksia ja perusteita vaikuttavuuden ja hyötyjen näkökulmista. Tässä koosteessa on hyödynnetty myös Satakunto-hankkeen materiaalia.

Järvi-Pohjanmaan työikäisten työelämän ulkopuolella olevien monialaiset palvelut - palvelukuvaukset

Järvi-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelun verkoston toimijoiden kanssa palvelukuvauksia työstettiin työpajoissa (8/2019 ja 10/2019), pienemmissä tiimeissä syksyn 2019 aikana ja kukin taho itsenäisesti tai hanketyöntekijän ohjaamana 8/2019-1/2020. Palvelukuvauksia voi hyödyntää alueella eri palveluiden ja toimijoiden roolien tunnistamisessa, asiakasohjauksen tukena sekä esimerkiksi perehdyttämisen työvälineenä.

Työikäisten työelämän ulkopuolella olevien monialaiset palvelut Järvi-Pohjanmaalla - palveluprosessikuvaus

Tämä tuotos on koottu THL:n työikäisten yleisen sosiaalihuollon palveluprosessiin , lainsäädäntöön, ohjeistuksiin ja suosituksiin pohjautuen. Lisäksi on hyödynnetty OSMO-hankkeen ja PRO SOS-hankkeen tuottamia materiaaleja. Prosessikuvaus linkittyy Järvi-Pohjanmaan työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden monialaisten palvelujen palvelukuvauksiin, Typin monialaiseen asiakasprosessiin sekä Järvi-Pohjanmaan alueelliseen työikäisten monialaisen yhteispalvelun palvelukarttaan (GoogleMaps). Huomioitavaa, että tässä julkisessa versiossa kaikki linkit asiakirjojen ja ohjeistusten ja yhteystietojen osalta eivät ole aktiivisia.

Lisää aiheesta:

Paulasaari, Merja 2018. Sosiaalinen kuntoutus-näkökulmia palvelumallin muotoiluun. Yamk-opinnäytetyö.

Timo, Anne 2018. Sosiaalinen kuntoutus-sosiaalisen kuntoutuksen jäsentäminen. Yamk-opinnäytetyö.